Reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim...

Reklamačné oddelenie: p. Marcel Hoppan, e-mail: info@autopotahyvrable.sk; tel.č: 0917 628 501

2. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným v záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov.

3. Záručné podmienky

Reklamovať je možné len tovar zakúpený v internetovom obchode autopotahyvrable.sk.

• Reklamovaný používaný tovar musí byť ošetrený tepovaním. Spolu s reklamovaným tovarom je zasielaný vypísaný reklamačný protokol.

• Pri všetkých typov reklamácií a pri reklamovaní nesprávneho strihu autopoťahu, alebo nezhody tovaru s objednávkovým tlačivom kupujúci kontaktuje predajcu. Ako podklad pre posúdenie nesprávneho strihu, alebo závady strihu ( nezhodnosti strihu so sedadlami klienta ) je potrebné vyhotoviť fotky nasledovne :
• Fotodokumentácia pôvodných sedadiel bez poťahu
• Fotodokumentácia pôvodných sedadiel s natiahnutým autopoťahom
• Fotodokumentácia reklamovanej časti poťahu – detail nezhody
• Reklamovaný tovaru musí byť riadne zabalený v kartónovom obale primeranej veľkosti, aby nedošlo manipuláciou k jeho poškodeniu počas prepravy

• Nárok na uplatnenie práv zákazníkom do 30 dní od doručenia objednávky :
• Vada šitia
• Nesúhlas s pôvodnou objednávkou
• Nesprávna špecifikácia

• Nárok na uplatnenie práv zákazníkom v záručnej dobe nejde uplatniť v nasledovných prípadoch :
• Reklamácia bola uplatnená po uplynutí záručnej doby
• S tovarom bolo zaobchádzané neodborne
• Tovar bol poškodený nadmerným zaťažením
• Tovar je znečistený
• Tovar bol mechanicky poškodený kvôli kontaktu s kovovými predmetmi (napr. kovové nity na nohaviciach, kľúče vo vreckách atď.)

 

4. Náklady reklamačného konania

• V prípade oprávnenej a potvrdenej reklamácie predávajúcim dopravu reklamovaného tovaru zabezpečuje predajca.
• V prípade, že predávajúci  vykonáva servis tovaru a rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znáša predávajúci všetky svoje náklady ako aj prípadné náklady tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou.
• V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci je povinný závadu opraviť, alebo vymeniť vadný výrobok alebo jeho časť za nový v lehote 5 dní, max. 30 dní.
• Plynutie reklamačnej doby začína plynúť dňom vyzdvihnutia reklamovaného tovaru prepravnou firmou.